Główna Opłata dodatkowa Szczegóły kontroli Upomnienie Powiadomienie SMS Kontakt

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostka budżętowa Gminy Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Niezgodności zostaną uzupełnione przy kolejnej aktualizacji strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Podmiot zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek głównej siedziby ZDiZ przy ulicy 10 Lutego 24:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 1. Opis dostosowań:
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 1. Toaleta:

Budynek siedziby Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Wendy 15 (biurowiec MAG Centrum):

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 1. Opis dostosowań:
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 1. Toaleta: